heisst beraber auf Schweizerdeutsch
Integration durch Bildung

ภาษาไทย

หน้าที่ของสมาคมเบราเบอร์

ทางสมาคมเปิดรับทำการสอนหนังสือให้แก่เด็กและวัยรุ่น ช่วงอายุระหว่าง 10 ถึง 20 ปี ที่มีรากฐานเป็นชาวต่างชาติ โดยทางสมาคมเปิดรับสอนในทุก ๆ ขั้นเรียน นอกเหนือจากการเปิดรับสอนหนังสือแล้วทางสมาคมยังให้ความช่วยเหลือโดยให้คำปรึกษาในปัญหาด้านสังคม รวมทั้งให้คำแนะนำชี้แนะในด้านการเลือกสายงานอาชีพ และการเลือกสถานที่การศึกษา

จุดมุ่งหมายของทางสมาคม คือให้ความช่วยเหลือชี้แนะกลุ่มเยาวชนให้พยายามปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้อย่างไม่มีปัญหา

คณะครูผู้สอน

ทางสมาคมได้จัดหาบุคลากรผู้สอนซึ่งเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาชั้นสูงมาทำการสอน โดยทางสมาคมจะพยายามจัดครูผู้สอนให้เหมาะสมกับตัวบุคคลนักรียนที่เข้ามาขอรับการศึกษาจากทางสมาคม เพื่อที่จะได้พยายามช่วยแก้ปัญหาของแต่ละบุคคลให้ตรงจุดที่ถูกต้อง

ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาของสมาคม

การเรียนการสอนมีทั้งเป็นแบบตัวต่อตัว และเป็นแบบกลุ่ม (สำหรับสองคน พี่น้อง หรืออยู่ในชั้นเดียวกันที่มีปัญหาลักษณะคล้ายคลึงกัน) สำหรับนักเรียนต่อหนึ่งคนทางสมาคมกำหนดให้มีการเรียนการสอนมากสุดครั้งละสองชั่วโมง

ต่อสัปดาห์ การสอนแบบตัวต่อตัวราคาชั่วโมงละ 20 สวิสฟรังค์ ส่วนการเรียนการสอนแบบเป็นกลุ่มราคาชั่วโมงละ 12.50 สวิสฟรังค์ ต่อคน ต่อหนึ่งชั่วโมง

สถานที่สำหรับการเรียนการสอน

ตามปรกติทางสมาคมจะกำหนดให้มีการเรียนการสอนตามบ้านของตัวนักเรียนเอง หรือคณะครูผู้สอนบางคนอาจจะรับทำการสอนที่บ้านของผู้สอนเอง ซึ่งจะมีการนัดหมายหรือตกลงกับทางบิดามารดาของนักเรียนก่อนล่วงหน้า

การสมัครเรียน

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซด์ www.beraber.ch คลิก Anmeldung (สมัครเรียน) คลิก

Als Schüler anmelden (สำหรับนักเรียน) คุณสามารถเลือกสถานที่เรียนได้ (บาเซิล ซูริค เบิร์น) ตามที่อยู่ของคุณเพื่อทำการเรียนการสอน

หลังจากการสมัครออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ท

หลังจากที่คุณสมัครเรียนผ่านทางอินเตอร์เน็ทแล้ว หากทางสมาคมได้คณะครูผู้สอนสำหรับบุตรของท่านที่เหมาะสม ทางสมาคมจะทำการติดต่อเพื่อเชิญตัวนักเรียนมาทำการสัมภาษณ์ในสำนักงานของทางสมาคมต่อไป

หากคุณมีข้อสงสัยประการใด ทางสมาคมยินดีให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อได้ผ่านทางอีเมล

FEINHEIT Grafik Zürich – CI/CD, Webdesign, Flash, Webshop, XHTML/CSS